Artikel

Het mooie van Fairtrade

Wij zijn ervan overtuigd dat het leven van ieder mens op aarde waardevol is. We zetten ons daarom in voor de ondersteuning en bescherming van eerlijke handel door samen te werken met kleine boerengemeenschappen die steun kunnen gebruiken. Newtree-producten zijn dan ook fairtrade producten, gecertificeerd door Fairtrade International (FLO, ID – 23792).

De betekenis van fairtrade

Fairtrade, of eerlijke handel, is een woord in twee delen: “fair” betekent “rechtvaardig” en “trade” staat voor “handel”. Onder fairtrade verstaan we dus eerlijke en billijke handel.

Fairtrade is een handelssysteem dat tot doel heeft om op een duurzame manier meer gelijkheid te creëren tussen kleine producenten in ontwikkelingslanden en grote economische actoren in ontwikkelde landen. Het doel van fairtrade is niet om de armoede te genezen door middel van liefdadigheid, “trade not aid”, maar om te sleutelen aan een van de grondslagen van het probleem, met name de disfunctie van de internationale handel. Fairtrade pakt onevenwichtige machtsverhoudingen aan door weer een echte dialoog op gang te brengen tussen de verschillende actoren in de wereldhandel om de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat elk mens en zijn omgeving worden gerespecteerd.

Fairtrade International gaat uit van de vaststelling dat kleine producenten in het zuidelijk halfrond 70 procent van ons voedsel produceren; daarnaast moeten zij ook hun gezin voeden. Desondanks bevinden deze kleine producenten zich in een precaire situatie omdat het moeilijk is om te onderhandelen over eerlijke voorwaarden onder druk van de grote mondiale spelers die de laagste prijzen willen. De situatie is nog erger in landen waar de economie bijna volledig gebaseerd is op de export van levensmiddelen. Als alle actoren in de internationale handel daartoe bereid zijn, kunnen producenten, distributeurs, consumenten en overheden echter een rechtvaardiger systeem opzetten.

Het is deze uitdaging die fairtrade aangaat. Verandering brengen in de manier waarop de handel momenteel werkt, doet immers ook levens veranderen.

De principes

IDe principes van fairtrade zijn gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: ze omvatten een economische, een sociale en een milieucomponent.

ECONOMISCH

De economische component is gericht op het creëren van betere handelsvoorwaarden voor de producerende boeren. Dat begint met een eerlijkere vergoeding die rekening houdt met de productiekosten, maar ook met de kosten van een sociaal rechtvaardige productie. De prijzen worden bepaald in overleg met de producenten. Bovendien garandeert Fairtrade de producenten economische stabiliteit door stabiele handelsrelaties op lange termijn met hen aan te gaan. De organisatie heeft ook een systeem van onmiddellijke betalingen en kredietfinanciering ingevoerd vóór de cruciale periodes van oogst en productie.

SOCIAAL

Het fairtradesysteem hecht ook belang aan het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van de producenten. Enerzijds is deze sociale component een direct gevolg van de eerlijkere en stabielere vergoeding van de producenten, die zo hun levensomstandigheden en die van hun gezinnen kunnen verbeteren. Anderzijds garandeert fairtrade dat de fundamentele rechten van producenten en werknemers worden geëerbiedigd door middel van controles die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden fatsoenlijk en veilig zijn en alle vormen van uitbuiting uitsluiten. Het systeem bestrijdt ook kinderarbeid en stelt vrouwen in staat om zich op gelijke voet met mannen te positioneren. Naast een vergoeding ontvangen de coöperaties een bonus voor de uitvoering van sociale projecten, opleidingen en bewustmaking, en daarnaast ook voor de aankoop van machines.

MILIEU

Ook natuurbehoud is een werkterrein van fairtrade. Het bevordert verantwoorde praktijken met landbouw op menselijke schaal, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, het verbod op het gebruik van gevaarlijke pesticiden en ggo’s. De instelling stimuleert boeren om over te schakelen op biologische landbouw door hogere prijzen te stellen en hen een premie te betalen om deze overgang te maken.

De werking van het fairtradesysteem

Om deze principes te garanderen, heeft Fairtrade International een systeem van certificeringen opgezet voor producenten die de normen en strikte specificaties respecteren. Wij van onze kant mogen het Fairtrade-label op onze producten aanbrengen door grondstoffen bij deze gecertificeerde producenten te betrekken en de normen van Fairtrade International te respecteren.

Wat zit er in voor u?

Het Fairtrade-label biedt u als consument:

    • transparantie over de oorsprong van de producten;
    • de wetenschap dat de prijs die u betaalt bij de aankoop van onze producten een eerlijke vergoeding voor de producenten en werknemers evenals een milieuvriendelijke productie garandeert;
    • de zekerheid dat de producten die u op het punt staat te consumeren, zijn geproduceerd in een gezonde werk-, sociale en ecologische omgeving;
    • de wetenschap dat u, door Fairtrade-producten te kopen, op uw eigen schaal bijdraagt aan het veranderen van levens aan de andere kant van de wereld

En vervolgens?

Al die acties zijn een eerste stap, maar ze volstaan niet. Newtree is dan ook van plan om zijn relaties met kleine coöperaties in Zuid-Amerika uit te breiden om een manier van landbouw te ontwikkelen die het planten van bomen en gewassen combineert. Het project zou een positieve milieu-, sociale en economische impact moeten genereren, zodat producenten en natuur hand in hand kunnen gaan binnen een duurzame visie.

U zult ook graag